Gå til hovedindhold

Fokus på GovTech og etableringen af GovTech Midtjylland

Vi stiller skarpt på begrebet GovTech, hvordan det adskiller sig fra traditionel digitalisering og hvorfor GovTech Midtjylland er relevant.

Indhold

  En hastigt foranderlig verden kræver radikal innovation

  FN’s Verdensmål, klimaudfordringen, det stigende antal ældre de kommende år, hvor antallet af 80-årige stiger eksplosivt, og omstilling af såvel vores egne organisationer som vores borgere til at agere i en stadig mere teknologisk verden. Uanset hvilken udfordring der beskrives, vil løsningerne indeholde et væsentligt element af digitalisering og/eller teknologianvendelse.

  Der har i adskillige år været peget på offentlige myndigheders brug af teknologi – for kommunernes vedkommende ofte italesat under begrebet Smart City – som en væsentlig vækstmulighed for Danmark. En nyere analyse af det danske marked for Smart City foretaget af Damvad Analytics på vegne af Smart City Cluster Denmark, sætter tal på potentialet og viser, at der i dag er 18.000 årsværk beskæftiget med Smart City i Danmark og omsætningen i Danmark skønnes allerede i dag at være 32 milliarder kroner. Får Danmark del i den globale vækst på Smart City-området på 12-17 procent om året, kan det blive til op mod 53.000 årsværk i 2025. Det er 35.200 flere fuldtidsbeskæftigede inden for feltet på seks år.

  Analysen italesætter også behovet for flere kompetencer, standarder og fokuseret samarbejde, hvis vi skal løfte det offentliges arbejde med ny teknologi op på et nyt niveau, hvor potentialerne kan indfris. Investering i og udvikling af nye smarte løsninger er afgørende for, at den offentlige sektor kan imødekomme borgernes forventning om stadigt smartere og bedre offentlige services indenfor de givne økonomiske rammer.

  Med billige sensorer, droner, big data, kunstig intelligens og højpræcisions positioneringsteknologi er det en markant anderledes og potent værktøjskasse, der i disse år åbnes og tages i brug, og arbejdet med GovTech-løsninger fordrer derfor et stærkt og fokusereret supplement til den mere traditionelle digitaliseringsopgave. Dertil kommer, at flere kommuner direkte efterspørger viden, support, sparring, rådgivning m.m. og dette gerne fra andre offentlige instanser med samme dagsorden som en selv og ikke fra virksomhederne, der naturligvis har andre motiver og forudsætninger end kommunernes egne.

  Begrebet GovTech

  GovTech som begreb handler om at benytte radikal ny teknologi såsom sensorer og IoT, kunstig intelligens, blockchain, droner, robotter m.v. for at forbedre leveringen af offentlige tjenester gennem øget effektivitet og sænkede omkostninger. GovTech peger altså ind i maven på de offentlige organisationer og bidrager til at optimere måden, hvorpå vi løser vores opgaver.

  GovTech handler desuden om at indgå i nye samarbejder og samarbejdsformer med (typisk) mindre leverandører (start-ups, SMV’er) og med uddannelsessektoren, end hvad der har været traditionel praksis, dels for at stimulere markedet og dels for at få adgang til nyeste viden på teknologiområderne. Her er de små speedbåde typisk foran supertankerne.

  GovTech Midtjylland

  De offentlige myndigheder i Region Midtjylland har i GovTech-begrebet set muligheden for at skabe en styrkeposition på dette område og samtidig skalere gode og holdbare løsninger til glæde for fællesskabet, for dermed at bidrage til at spare ressourcer og løse de udfordringer, som offentlige myndigheder står overfor. Nogle af disse løsninger vil være kommunespecifikke og tage udgangspunkt i enkelte kommuners udfordringer. Andre udfordringer er tværgående og er mere udprægede i det regionale arbejde med en høj grad af fællestræk. Dette fordrer mere tværsektorielt samarbejde og det er især på disse udfordringer, der er potentiale i at samarbejde mere formelt omkring udviklingen af fælles, holdbare og skalerbare løsninger, der kan komme hele regionen til gode og positionere regionen som en europæisk frontløber.

  Sammen kan kommunerne og Region Midtjylland sætte stærkt fokus på at understøtte udvikling, indkøb og implementering af konkrete GovTech-løsninger helt efter kommunernes egne behov og med afsæt i stærke, fælles principper for arbejdet. Projekterne skal ledes og implementeres decentralt af kommunerne, og GTM vil være et forum, hvor kommunerne kan dele erfaringer og i samarbejde udvikle, teste og implementere teknologiske løsninger, der ikke kunne løftes hensigtsmæssigt alene.

  Helt centralt er det for GTM at sikre, at kommunerne over tid kan udnytte potentialerne i takt med at nye teknologier introduceres.

  Læs mere om GovTech Midtjylland her.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023